Татварын Ерөнхий Газар

Хэнтий аймгийн Татварын хэлтэс - 70562268.

:)