Татварын Ерөнхий Газар

ХХОАТ-ын тайлангийн маягт ТТ-06 А маягт, Б мэдээ.

:)