Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын хялбаршуулсан горим ашиглах татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэрлэх, бүртгэлээс хасах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Б.Төгсөө2019-11-04
Журмын 2.3."Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид мэдэгдэнэ." гэдгийг "Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэж авах асуудлыг харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид албан ёсоор мэдэгдэнэ." гэж зач найруулах саналтай байна

Б.Төгсөө2019-11-04
Журмын 2.3."Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид мэдэгдэнэ." гэдгийг "Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэж авах асуудлыг харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид албан ёсоор мэдэгдэнэ." гэж засч найруулах саналтай байна

Б.Төгсөө2019-11-04
Журмын 2.3."Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид мэдэгдэнэ." гэдгийг "Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэж авах асуудлыг харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид албан ёсоор мэдэгдэнэ." гэж засч найруулах саналтай байна

Б.Төгсөө2019-11-04
Журмын 2.3."Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид мэдэгдэнэ." гэдгийг "Энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд татвар төлөгчийн хүсэлтийг бүртгэж авах асуудлыг харьяалах татварын албаны татвар төлөгчтэй харилцах нэгж шийдвэрлэж тухайн татвар төлөгчид албан ёсоор мэдэгдэнэ." гэж засч найруулах саналтай байна

Баяраа2019-11-12
Санал байхгүй

:)