Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Зөвлөмж авах хүсэлтэд тавигдах шаардлага, зөвлөмжийг олон нийтэд мэдээлэх, хүчингүй болгох журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)