Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Албан татвар төлөгчийн илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлд тусгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Зочин2019-10-22
Дэмжинэ.

Б.Төгсөө2019-11-04
Журмын 1.3."Татвар төлөгч нь тухайн төрлийн татварын хуульд заасан хөнгөлөлтөөс аль нэгийг сонгож эдэлнэ." гэдгийг "Татвар төлөгч нь тухайн төрлийн татварын хуульд заасан хөнгөлөлтөөс аль нэгийг сонгож эдлэх бөгөөд Татварын ерөнхий хуулийн 11дүгээр зүйлийн 11.2-т заасны дагуу татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан /цаашид “ТБМНС” гэх/-д холбогдсон байна." гэж оруулах саналтай байна.

Н.Долгормаа2019-11-11
Дэмжиж байна

:)