Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын өрийг татвар төлөх үүрэгтэй хоёрдогч этгээдээс гаргуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)