Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох, баталгаажуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)