Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татвар төлөх, тайлагнах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)