Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох аргачлал /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)