Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд ээлтэй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)