Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)