Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын ногдлыг тодорхойлох, татвар хураах зорилгоор хэрэгжүүлэх нийтлэг ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)