Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын ногдлыг жишиг үнийн аргаар тодорхойлох журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)