Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)