Татварын Ерөнхий Газар

Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг олгох, төлбөрийн баримт үүсгэж, татвар төлөх тухай заавар.

Цахим татварын систем /etax.mta.mn/-д  ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа эрхлэгч, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг олгох орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн холбогдох албан тушаалтанд татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангаас татвар төлөгчийн  дугаараар цахим  төлбөрийн баримтыг үүсгэх,  албан татвар төлөгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг хэвлэн албан татвар төлөгчид олгох үйл ажиллагааны заавар


Цахим татварын систем /etax.mta.mn/-д  ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа эрхлэгч, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахдаа цахим  төлбөрийн баримтыг үүсгэх, төлөлт хийх  үйл ажиллагааны заавар 


:)