Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, татвараас чөлөөлөх хэлбэр

 

   Хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчид дараахь хэлбэрээр татварын хөнгөлөлт үзүүлэх буюу түүнийг татвараас чөлөөлнө:

 

1.ногдуулсан татварыг хорогдуулах;

 

2.татварын хувь, хэмжээг бууруулах;

 

3.тогтоосон доод хэмжээнд хүрээгүй орлого, эд хөрөнгө, бараа, ажил, үйлчилгээг татвараас чөлөөлөх;

 

4.татвар төлөгчийг татвараас чөлөөлөх;

 

5.татвар ногдох зүйлийн зохих хэсгийг татвараас чөлөөлөх;

 

6.хууль тогтоомжид заасан бусад хөнгөлөлт.