Байгууллагын регистр:
Татвар төлөгчийн нэр:
Татварын алба:
Хариуцлагын хэлбэр:
Татвар төлөгчөөс гарсан өдөр: жич: 2010-12-31
Татвар төлөгчийн нэр Татварын алба Хариуцлагын хэлбэр Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн өдөр Татвар төлөгчөөс хасагдсан
Хасагдсан шалтгаан Он.сар.өдөр