Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Монгол Улсад байрладаггүй албан татвар төлөгчийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан”-гийн маягт Төсөл /ТТ-29/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)