Татварын Ерөнхий Газар

Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох тухай.


:)